Ouderbetrokkenheid

Ouders hebben veel invloed op de ontwikkeling van talenten bij hun kinderen, op de beeldvorming over (bèta) Wetenschap & Technologie (W&T) en op keuzes die al vroeg in de (school)loopbaan gemaakt moeten worden, zoals de keuze van een sector (vmbo) of een profiel/vakkenpakket (havo/vwo). Het is daarom van groot belang ook de ouders/verzorgers te betrekken bij Talentenkijker. 

Invloed op talentontwikkeling

Uit (neuro)wetenschappelijk onderzoek komt steeds duidelijker naar voren dat iedereen wordt geboren met een soort blauwdruk aan mogelijkheden, en dat deze mogelijkheden zich in meerdere of mindere mate verder ontwikkelen onder invloed van de omgeving. Onder ‘omgeving’ wordt dan verstaan: mensen (met name ouders/gezin, leeftijdgenoten en leerkrachten) en omstandigheden (zoals meer of minder financiële middelen, een muzikaal milieu of juist een techniek milieu).

Vooral ouders/verzorgers spelen een grote rol bij de ontwikkeling van de mogelijkheden (talenten, voorkeuren, opvattingen, gedrag) van hun kinderen, omdat zij vanaf de geboorte lange tijd de belangrijkste ‘anderen’ zijn in het leven van hun kinderen.

Denkbeelden over W&T

Veel mensen, ook ouders, associëren beroepen in W&T onbewust met mannen en mannelijkheid en beroepen in de zorg bijvoorbeeld met vrouwen en vrouwelijkheid. Als ouders zich daar niet van bewust zijn, kan dit ertoe leiden dat kinderen schoolloopbaankeuzes maken die gebaseerd zijn op de associaties die hun ouders daarbij hebben, in plaats van op grond van hun eigen talenten. Zo kan talent, ook talent voor W&T, verloren gaan. Het is waardevol dat ouders:

  • zich bewust worden van associaties die zij hebben over mannen/mannelijkheid en vrouwen/vrouwelijkheid;
  • zich verdiepen in ‘talenten’, zowel van zichzelf als van hun kinderen, en erkennen dat hun eigen talenten kunnen verschillen van die van hun kinderen;
  • zich bewust worden van het feit dat sommige mensen een W&T-beroep uitoefenen en anderen een beroep buiten de wereld van W&T, maar dat W&T in elk geval in ieder beroep een rol speelt.  

Ouders betrekken bij Talentenkijker

Bij verschillende onderdelen van Talentenkijker wordt ouders gevraagd een actieve rol te spelen. Bijvoorbeeld bij het uitkiezen van talenten voor hun kind. En als u besluit om een tweede gastles te organiseren, kunt u een ouder met een beroep in W&T in de klas iets over het eigen beroep laten vertellen. 

Om ouders optimaal te betrekken bij Talentenkijker en hen zich bewust te maken van hun rol in de talentontwikkeling van hun kind, is het raadzaam een aparte bijeenkomst voor de ouders in te plannen of er in een ouderavond aandacht aan te besteden. Dit is echter optioneel, want afhankelijk van de mogelijkheden en tijd die u hieraan kunt besteden.

In september 2016 is de Attitudemeting W&T uitgekomen. Een rapport over de attitudes van leerlingen en leerkrachten in het primair onderwijs ten aanzien van Wetenschap & Technologie. Uitgevoerd door VHTO en ITS in het kader van Talentenkijker, een lessenserie over talenten, beroepen en het doorbreken van (gender)stereotiepe beelden in W&T. Ook hier wordt ingegaan op de rol van ouders. 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van hoe en wanneer u ouders kunt betrekken bij Talentenkijker.

Les Inzet  
Vóór Les 1 Voordat u start met Talentenkijker kunt u een ouderbijeenkomst organiseren. Tijdens de ouderbijeenkomst geeft u ouders meer informatie over Talentenkijker, het domein Wetenschap & Technologie en ‘talent’. U laat de ouders weten hoe zij (actief) kunnen bijdragen aan Talentenkijker.  
Les 2 U geeft de leerlingen een lege talentenkaart mee naar huis. De ouders/verzorgers vullen deze talentenkaart in voor hun kind(eren). De leerling voegt deze talentenkaart toe aan haar/zijn verzameling talentenkaarten.  
Les 3 Voorbereiding op het bezoek: Leerlingen bereiden zich voor op het bezoek van de beroepsbeoefenaar: ze bedenken welke talenten en voorwerpen voor het beroep nodig zijn.  
Na Les 4 U kunt zelf een tweede gastles van een ouder met een bèta/technisch beroep regelen zodat de leerlingen met nóg een beroepsbeoefenaar in W&T kennis kunnen maken. Door de brief in op p 21-22 van de Talentenkijker-map naar ouders te versturen, of door ouders te vragen tijdens de ouderbijeenkomst, kunt u peilen of er ouders met een geschikt beroep zijn die hier interesse in hebben.  
Les 5 Laat de leerlingen thuis hun programmeerresultaten op Scratch tonen aan hun ouders.