Genderinclusief programmeren

Een belangrijk aspect van het Computer Science Certificate is dat het uitgaat van genderinclusief programmeeronderwijs. De lessen van het Computer science Certificate zijn zo opgesteld dat ze de interesse van alle meisjes en jongens gelijkwaardig prikkelen. Het is belangrijk dat de leerkracht tijdens de lessen de meisjes en jongens evenveel betrekt.

Wat is gender?

Gender is een sociaal en cultureel construct dat verwijst mannelijkheid of vrouwelijkheid. De maatschappij bepaalt de inhoud van deze constructen, het verwijst dus niet naar de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Op het gebied van bètawetenschappen is een veel voorkomend idee dat meisjes hier minder goed in zijn dan jongens. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen breinverschil is dat invloed heeft op het verschil in prestatieniveau van jongens ten opzichte van meisjes.

Stimuleren ‘growth-mindset’

Een onderdeel van genderinclusief lesgeven is bewustwording van de leraren en leerlingen dat er bepaalde genderstereotyperingen zijn die hen, soms onbewust, beïnvloeden. De leraar speelt een belangrijke rol bij het bewustwordingsproces van leerlingen, want sommigen durven door deze genderstereotypen minder snel te kiezen voor vakken die atypisch zijn voor hun genderrol. Daarnaast denken leerlingen vaak dat vaardigheden aangeboren zijn (bijvoorbeeld ‘de wiskundeknobbel’). Dat terwijl vaardigheden aangeleerd zijn. Het leren van vaardigheden is een kwestie van trainen en oefenen.

Bij meisjes in het bijzonder bestaat de opvatting dat intelligentie en vaardigheden rondom technische vakken vastligt en niet kan veranderen. Het is belangrijk dat de leraar meisjes stimuleert en zelfvertrouwen geeft dat zij deze vaardigheden wel kunnen ontwikkelen.

Gender inclusieve leeromgeving en lesinhoud.

Bij het gebruik van het lesmateriaal is gender inclusiviteit een aandachtspunt. Een leraar kan tijdens het lesgeven letten op:

  • Het gebruiken van taal, illustraties en voorbeelden die meisjes en jongens aanspreken.
  • De nadruk leggen op maatschappelijk nut. Meisjes worden enthousiast als ze de maatschappelijke relevantie van de lesstof inzien.
  • Aandacht besteden aan vrouwelijke rolmodellen. Zo zien meisjes dat zij als vrouw in het werkveld ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Dit kan bijvoorbeeld door een vrouwelijk rolmodel uit te nodigen voor een gastles. 
  • De inrichting van de ruimte waar de lessen worden gegeven. Het is belangrijk om deze ook voor meisjes aantrekkelijk te maken. Dit zorgt ervoor dat zij zich welkom en op hun plek voelen.