Cijfers vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is een van de vormen van voortgezet onderwijs in Nederland. Ongeveer 50% tot 60% van de basisschoolleerlingen gaat naar het vmbo. Aan het eind van de 2e schooljaar kiest elke vmbo-leerling een leerweg en een profiel. Er zijn 4 leerwegen in het vmbo: theoretische leerweg (vmbo-t), gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en beroepsgerichte leerweg.

Elke leerweg biedt andere doorstroommogelijkheden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De basisberoepsgerichte leerweg leidt op naar mbo-opleidingen op niveau 2. De kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerwegen bereiden leerlingen voor op mbo-opleidingen op niveau 3 en 4 (en havo). Behalve een leerweg kiezen vmbo-leerlingen voor profiel. Vanaf het studiejaar 2016-2017 zijn er in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg 10 profielen: Bouwen, wonen en interieur; Produceren, installeren en energie; Mobiliteit en transport; Media, vormgeving en ICT; Maritiem en techniek; Zorg en welzijn; Economie en ondernemen; Horeca, bakkerij en recreatie; Groen; Dienstverlening en producten. In de theoretische leerweg zijn er 4 profielen: Techniek; Zorg en welzijn; Economie en Landbouw.

Cijfers

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb), kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) en gemengde leerweg (vmbo-gl) is de trend in het aandeel leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting aan het stabiliseren na een flinke daling. Bij vmbo-bb en vmbo-kb is er in tegenstelling tot de algemene dalende trend, bij meisjes juist een stijgende trend zichtbaar. Het aandeel meisjes van het totale aantal meisjes binnen vmbo-bb dat kiest voor bètatechniek is verdubbeld van 2% in 2007/08 naar 4% in 2017/18. Binnen vmbo-kb is het aandeel meisjes dat kiest voor de bètatechniek -ten opzichte van alle meisjes binnen vmbo-kb- gestegen van 3% in 2007/08 naar 5% in 2017/18.

Leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische-richting

Leerweg Leerlingen Aantal meisjes % meisjes
Basisberoepsgerichte leerweg 4743 327 6,9%
Gemengde leerweg 1520 290 19,1%
Kaderberoepsgerichte leerweg 6589 691 10,5%

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) is het aantal leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting afgenomen. Deze afname komt met name door een lager aantal jongens dat kiest voor een bètatechnisch profiel. Het aantal meisjes is in die periode juist toegenomen van 274 naar 327. Ook het aantal meisjes binnen vmbo-kb met een bètatechnisch profiel is tussen 2007/08 en 2017/18 toegenomen van 355 naar 691.

De gemengde leerweg (vmbo-gl) laat een flinke daling zien in het aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting. Deze daling geldt ook voor het aantal meisjes dat deze richting kiest, dit is namelijk afgenomen van 662 naar 290.

Verdeling leerlingen (leerjaar 3) over sectoren 2017-2018

        

                                               

Aandeel bètatechniek binnen gediplomeerden vmbo-gl/tl

Het aandeel gediplomeerden met een natuur- en scheikundeprofiel (NaSk) is de laatste tien jaar toegenomen binnen de gemengde (vmbo-gl) en theoretische (vmbo-tl) leerweg. Het aandeel meisjes met een diploma met NaSk in het vakkenpakket is ten opzichte van alle gediplomeerde meisjes binnen de gemengde en theoretische leerweg gestegen in de afgelopen jaren. In het vmbo-tl is het percentage meisjes dat een technisch diploma ontvangt gestegen van 22% in 2006/07 naar 29% in 2016/17.

 

Bron: Platform Bèta Techniek (bewerking VHTO)
Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien bij de tabel aangegeven.