Cijfers vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is een van de vormen van voortgezet onderwijs in Nederland. Ongeveer 60% van de basisschoolleerlingen gaat naar het vmbo. Aan het eind van de 2e schooljaar kiest elke vmbo-leerling een leerweg en een profiel. Er zijn 4 leerwegen in het vmbo: theoretische leerweg (vmbo-t), gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en beroepsgerichte leerweg.

Elke leerweg biedt andere doorstroommogelijkheden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De basisberoepsgerichte leerweg leidt op naar mbo-opleidingen op niveau 2. De kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerwegen bereiden leerlingen voor op mbo-opleidingen op niveau 3 en 4 (en havo). Behalve een leerweg kiezen vmbo-leerlingen voor profiel. Vanaf het studiejaar 2016-2017 zijn er in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg 10 profielen: Bouwen, wonen en interieur; Produceren, installeren en energie; Mobiliteit en transport; Media, vormgeving en ICT; Maritiem en techniek; Zorg en welzijn; Economie en ondernemen; Horeca, bakkerij en recreatie; Groen; Dienstverlening en producten. In de theoretische leerweg zijn er 4 profielen: Techniek; Zorg en welzijn; Economie en Landbouw.

Naast de vier leerwegen bestaat er binnen het vmbo ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Het lwoo vervangt het vroegere individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo) en het speicaal voortgezet onderwijs (svo-lom). Lwoo krijgt op verschillende manieren vorm en niet iedere school biedt lwoo aan. Lwoo is daarom buiten beschouwing gelaten en niet opgenomen als aparte categorie.

Cijfers

Bijna de helft van alle meisjes in de bovenbouw van het vmbo kiest de theoretische leerweg. Deze meisjes kunnen doorstromen naar de havo maar ook naar het mbo (bol 4). Binnen deze leerweg is het niet verplicht om voor een profiel te kiezen. Deze meisjes kunnen dus nog een keuze gaan maken voor een technische (mbo)-opleiding en vormen zodoende, naast de meisjes in de sector Techniek, een groot potentieel voor bèta/technische en ICT-vervolgopleidingen.

Leerlingen in leerjaar 3 per leerweg in 2016-2017

Leerlingen Aantal meisjes % meisjes
Basisberoepsgerichte leerweg 21842 9267 42%
Gemengde leerweg 17306 8693 50%
Kaderberoepsgerichte leerweg 30594 14310 47%
Theoretische leerweg 39809 19242 48%

Verdeling leerlingen (leerjaar 3) over sectoren 2016-2017

        

 

Bron: Platform Bèta Techniek (bewerking VHTO)
Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien bij de tabel aangegeven.