Samenvatting

Om de trends te kunnen waarnemen in de participatie van vrouwen in bèta/techniek en om te kunnen nagaan of de inspanningen op het gebied van gender en bèta/techniek hebben bijgedragen aan een meer positieve houding van meisjes t.o.v. bèta/techniek, is het interessant om aan de hand van kwantitatieve gegevens te kijken naar de instroom van vrouwelijke bèta/technici in het onderwijs. VHTO verzamelt en analyseert de cijfers in het voortgezet-, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Waar mogelijk wordt ook een internationale vergelijking gemaakt en de arbeidsmarktdata ontsloten.

In Nederland moeten jongeren in het voortgezet onderwijs een keuze maken voor een sector (vmbo) of profiel (havo/vwo). Aan het einde van het 2e schooljaar kiest elke vmbo-leerling een sector (richting). Een sector bereidt vmbo-leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze na hun opleiding kunnen doen. Het vmbo heeft 4 sectoren: zorg en welzijn; techniek; economie en landbouw. Leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo kunnen kiezen uit 4 richtingen (profielen): natuur en techniek (NT); natuur en gezondheid (NG); economie en maatschappij (EM); cultuur en maatschappij (CM). Met een NT-profiel worden leerlingen toegelaten tot de technische universiteiten.

In samenwerking met Atria (kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) heeft VHTO de factsheet ‘Meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT’ ontwikkeld. In deze factsheet vindt u de feiten en cijfers over meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT.

Sectorkeuze vmbo schooljaar 2015-2016

Op het vmbo kiest ruim de helft van de jongens voor een sector Techniek, terwijl slechts 6% van de meisjes hiervoor kiest. Binnen het gehele vmbo heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden van de beroepsgerichte leerwegen (met name basis) naar de meer theoretische leerwegen (gemengde en theoretische). Binnen de theoretische leerweg kiezen leerlingen geen sector maar een vakkenpakket. Cijfers met betrekking tot de vakkenpakketkeuze uitgesplitst naar geslacht, zijn helaas niet beschikbaar. Lees meer

Profielkeuze havo schooljaar 2015-2016

De afgelopen jaren is het aantal leerlingen dat kiest voor een natuurprofiel enorm gestegen, zowel in absolute aantallen als procentueel. Die stijging is grotendeels te danken aan de groei van het aantal deelnemende meisjes in deze profielen. Op het havo is zelfs sprake van een forse groei van de meisjes in de natuurprofielen.

Ruim een derde van de 4-havo-meisjes kiest voor een natuurprofiel. Er kiezen nu ruim twee keer zoveel meisjes in 4-havo voor een natuurprofiel dan in het jaar 2000 (bron: Facts en Figures bètatechniek  2014, Platform Bèta Techniek). Naast het feit dat deze toename gedeeltelijk een gevolg is van de wijzigingen in de regels voor profielkeuze (Vernieuwde Tweede Fase), is deze toename een resultaat van landelijke stimuleringsprogramma’s voor bèta/techniek die gericht zijn op meisjes. Lees meer

Profielkeuze vwo schooljaar 2015-2016

Meer dan de helft van de 4-vwo-meisjes kiest tegenwoordig voor een natuurprofiel. Er kiezen nu ruim twee keer zoveel meisjes in 4-vwo voor een natuurprofiel dan in het jaar 2000 (bron: Facts en Figures bètatechniek 2014, Platform Bèta Techniek). Op zowel havo als vwo is het aandeel leerlingen dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek (N-profielen) stabiel gebleven na een forse stijging tussen 2004/2005 en 2014/2015. De stabilisatie is ook terug te zien bij het aandeel meisjes dat koos voor een N-profiel. Lees meer

Sectorkeuze mbo studiejaar 2015-2016

Het percentage meisjes dat een technische mbo-opleiding volgt neem toe. Dit percentage is groter dan het percentage meisjes in de sector Techniek op het vmbo. In de beroepsopleidende leerweg (BOL) kiezen meer meisjes voor de sector Techniek dan in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Lees meer

Hoger onderwijs

Zowel absoluut als relatief kiezen meer studenten in het wo voor bèta/techniek. Het wo laat de laatste twee jaar een stijging in het aandeel vrouwelijke studenten in de instroom bèta/techniek zien van 38% in 2014-2015 naar 39% in 2015-2016; in het hbo is het met ruim 20% de afgelopen twee jaar stabiel gebleven.

Door diverse inspanningen van VHTO, overheid, onderwijs en bedrijfsleven kiezen steeds meer Nederlandse meisjes in het voortgezet onderwijs voor exacte vakken. Het aantal vrouwelijke instromers in bèta/technische opleidingen is de afgelopen jaren gestegen. Maar het tekort aan goed opgeleide bèta’s, technici en ICT-ers is zeker nog niet opgelost. Aandacht hiervoor blijft nodig, met name ook in het vmbo en mbo.

Internationaal

Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie, heeft een internationaal vergelijkende analyse gemaakt van de ingeschreven studenten in het tertiair onderwijs. Met name bij bètastudies bungelt Nederland onderaan de ladder met 22,6% vrouwelijke studenten in 2012. Ook wat betreft de participatie in technische studies is Nederland bijna hekkensluiter met 18,2%. Lees meer

Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien anders aangegeven.