Cijfers

Om de trends te kunnen waarnemen in de participatie van vrouwen in bèta/techniek en om te kunnen nagaan of de inspanningen op het gebied van gender en bèta/techniek hebben bijgedragen aan een meer positieve houding van meisjes t.o.v. bèta/techniek, is het interessant om aan de hand van kwantitatieve gegevens te kijken naar de instroom van vrouwelijke bèta/technici in het onderwijs. VHTO verzamelt en analyseert de cijfers in het voortgezet-, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Waar mogelijk wordt ook een internationale vergelijking gemaakt en de arbeidsmarktdata ontsloten.

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Vervolgens kiezen alle leerlingen in de bovenbouw voor een profiel. Vervolgopleidingen stellen specifieke profielen als ingangseis en zo is al op jonge leeftijd de profielkeuze zeer bepalend voor de verdere schoolloopbaan.

Inmiddels kiezen veel meer meisjes voor exacte vakken in het voortgezet onderwijs en kiezen ook veel meer vrouwelijke studenten voor bèta, technische en ICT-studies dan in het verleden. Maar uit cijfermatige analyses blijkt dat het aandeel meisjes dat kiest voor een bèta/technische(school)loopbaan vele malen kleiner is dan dat van jongens/mannen. Met name op de belangrijke keuzemomenten in de (school)loopbaan; bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs (de keuze voor een school waar techniek/technasium aangeboden wordt), in het voortgezet onderwijs bij de profielkeuzes, bij de keuze voor een vervolgopleiding (mbo, hbo en wo) en zelfs nog bij de keuze voor een werkomgeving (in de industrie of techniek of daarbuiten) verliezen we meisjes en jonge vrouwen voor bèta/techniek.

VHTO voert elk jaar een cijfermatige analyse uit en maakt gebruik van diverse bronnen, waaronder de databestanden van het CBS, DUO, De Vereniging van Universiteiten (VSNU), Vereniging Hogescholen, de MBO raad en Kennisbank PBT (Platform Bèta Techniek). Belangrijk hierbij te vermelden is dat de gegevens van deze verschillende datasets soms lastig met elkaar te vergelijken zijn. Er wordt bijvoorbeeld geen uniforme indeling in opleidingen en opleidingsclusters gehanteerd en definities verschillen. VHTO vermeldt altijd de bron, gehanteerde definitie en indeling bij de cijfers.