Cijfers vmbo

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is een van de vormen van voortgezet onderwijs in Nederland. Ongeveer 50% tot 60% van de basisschoolleerlingen gaat naar het vmbo. Aan het eind van de 2e schooljaar kiest elke vmbo-leerling een leerweg en een profiel. Er zijn 4 leerwegen in het vmbo: theoretische leerweg (vmbo-t), gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en beroepsgerichte leerweg.Elke leerweg biedt andere doorstroommogelijkheden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De basisberoepsgerichte leerweg leidt op naar mbo-opleidingen op niveau 2. De kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerwegen bereiden leerlingen voor op mbo-opleidingen op niveau 3 en 4 (en havo). Behalve een leerweg kiezen vmbo-leerlingen voor profiel. Vanaf het studiejaar 2016-2017 zijn er in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de gemengde leerweg 10 profielen: Bouwen, wonen en interieur; Produceren, installeren en energie; Mobiliteit en transport; Media, vormgeving en ICT; Maritiem en techniek; Zorg en welzijn; Economie en ondernemen; Horeca, bakkerij en recreatie; Groen; Dienstverlening en producten. In de theoretische leerweg zijn er 4 profielen: Techniek; Zorg en welzijn; Economie en Landbouw.

Cijfers

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb), kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) en gemengde leerweg (vmbo-gl) stabiliseert de trend van het aandeel leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting zich. Bij vmbo-bb en vmbo-kb is er -in tegenstelling tot de algemene dalende trend- bij meisjes juist een stijgende trend geweest. Het aandeel meisjes van het totale aantal meisjes binnen vmbo-bb dat kiest voor bètatechniek is verdubbeld van 2% in 2009/10 naar 4% in 2017/18. Dit percentage is gelijkgebleven tot en met 2019/20. Binnen vmbo-kb is het aandeel meisjes dat kiest voor de bètatechniek -ten opzichte van alle meisjes binnen vmbo-kb- gestegen van 3% in 2009/10 naar 5% in 2016/17. Dit percentage is in 2019/20 nog steeds 5%.

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) is het aantal leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting afgenomen. Deze afname heeft te maken met zowel een afname van het totaal aantal leerlingen in vmbo-bb als met een lager aandeel leerlingen dat kiest voor de bètatechniek. Deze daling in het totale aantal leerlingen heeft met name te maken met opwaartse druk: leerlingen kiezen vaker voor een hoger onderwijsniveau. Wel moet worden opgemerkt dat het aantal meisjes in een bètatechnisch profiel in die periode juist is toegenomen van 248 naar 263.Het absolute aantal leerlingen binnen de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) dat kiest voor een bètatechnische richting is afgenomen van 6.993 in 2009/10 naar 6.307 in 2019/20. Hierbij is geen sprake van lagere totaal aantallen; afname is te wijten aan een lager aandeel dat kiest voor een bètatechnisch profiel. Het aantal meisjes binnen vmbo-kb met een bètatechnisch profiel is tussen 2009/10 en 2019/20 wel toegenomen van 391 naar 695. De gemengde leerweg (vmbo-gl) laat een flinke daling zien in het aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnische richting. Het aantal leerlingen in het derde leerjaar is gedaald van 2.061 in 2009/10 naar 1.455 in 2019/20. De eerder genoemde daling geldt ook voor het aantal meisjes dat deze richting kiest, dit is namelijk afgenomen van 553 in 2009/10 naar 296 in 2019/20.

Verdeling leerlingen (leerjaar 3) over sectoren 2019-2020

        

                                               

Gediplomeerden bètatechniek

Het aantal gediplomeerden bètatechniek (NaSk) binnen vmbo-gl was afgelopen tien jaar redelijk stabiel en kende een schommeling in de vorm van een lichte daling en vervolgens een stijging. Het aantal gediplomeerden bètatechniek (NaSk) binnen vmbo-tl schommelde laatste jaren sterker, net als het relatieve aandeel. Het aantal meisjes met een bètatechnisch diploma is afgelopen tien jaar toegenomen van 659 naar 870 bij vmbo-gl en van 4.250 naar 6.361 bij vmbo-tl. De toename in bètatechnische diploma’s bij vmbo-tl vond specifiek plaats in de periode 2011/12 (4.157 meisjes) tot 2016/17 (6.817 meisjes). Na 2016/17 is het aantal bij vmbo-tl juist iets afgenomen tot 6.361 in 2018/19. Van de leerlingen in het vmbo, over alle leerwegen gezien, kiest 30%1 voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo, bij gediplomeerden 2008/09 was dit aandeel 29%.

Bron: Platform Talent voor Technologie (bewerking VHTO). Leerlingen vallen in de categorie bètatechniek wanneer zij een profiel volgen in de sector techniek. Het gaat onder meer om de volgende profielen: 'maritiem en techniek', 'mobiliteit en transport', 'produceren, installeren en energie', 'bouwen, wonen en interieur' en 'media, vormgeving en ICT'.