Missie en visie

Missie

VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT te vergroten.

Dit doen we vanwege:
 

 • Kansengelijkheid voor meisjes en vrouwen 
  Elk meisje moet de kans krijgen om haar interesse in bèta, techniek en IT verder te ontwikkelen en haar talenten op dit gebied te benutten. Elke vrouw die gekozen heeft voor een studie of baan in bèta, techniek en IT, moet de kans krijgen om deze baan uit te oefenen en behouden te blijven voor de sector.
 • Economische kansen voor onze samenleving
  Werkgevers kampen met tekort aan personeel in bèta, techniek en IT, waardoor we als samenleving economische kansen mislopen. Met meer vrouwen in bèta, techniek en IT kan Nederland haar positie als kennisland op het gebied van wetenschap en technologie verder versterken. Daarnaast zullen bedrijven met toegenomen diversiteit beter presteren en daarmee hun positie op de markt versterken.
 • Betere technologieën voor onze samenleving
  Wij maken technologie en technologie vormt ons. Welke maatschappelijke problemen willen we oplossen met technologie, hoe en waarom? Dat vereist een diversiteit aan perspectieven. Als we zorgen voor een goede afspiegeling van de samenleving in bèta, techniek en IT, kan technologie alle belangen in de samenleving dienen.

Visie

Nederlandse meisjes kiezen minder voor opleidingen en beroepen in bèta, techniek of IT dan jongens. Dat terwijl meisjes vaak wel talent hebben voor bèta/technische vakken en zij hier over het algemeen even goed op presteren als jongens. Veel meisjes ontplooien en benutten hun talenten hierdoor niet optimaal. Maar ook om economische redenen is het belangrijk dat meer meisjes kiezen voor een professionele toekomst in bèta, techniek of IT. Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om een veelheid aan creatieve zienswijzen en technologische oplossingen. De talenten van divers samengestelde groepen mensen (naar gender, leeftijd en etniciteit) zijn daarbij onmisbaar. 

VHTO streeft naar een samenleving waarin:

 1. Het technische talent van meisjes in de hele keten van primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs veel beter benut wordt 
 2. Werkgevers in bèta, techniek en IT weten vrouwelijke professionals te werven én te behouden
 3. We meer kennis hebben van de belemmeringen die meisjes en vrouwen ervaren bij het kiezen voor een toekomst in bèta, techniek en IT en gebruiken deze kennis om deze belemmeringen aan te pakken.
 4. We meer betrokkenheid zien van vrouwelijke professionals bij de totstandkoming van technologie en meer maatschappelijke baten van de toepassing van technologie.