Meer meisjes in MBO techniek

Mbo-scholen maken intensief werk van werving en behoud van meisjes in technische opleidingen

Mbo-scholen gaan de komende jaren intensief werk maken van werving en behoud van meisjes in technische opleidingen. In vervolg op het pamflet ‘Meer meisjes in MBO techniek’ (april 2016) gaan 24 mbo-scholen, samen met MBO Raad en VHTO, van start met het realiseren van de zeven geformuleerde doelen. Het ministerie van OCW co-financiert activiteiten.

Genderscan als uitgangspunt
Centraal in de aanpak om meer meisjes te werven en behouden voor technische mbo-opleidingen staat de uitvoering van een genderscan op elke deelnemende mbo-school in samenwerking met VHTO. Een genderscan is een (cijfermatige) analyse op instellingsniveau die een benchmark mogelijk maakt met andere mbo-scholen. Met de resultaten uit de genderscan wordt een adviesrapport opgesteld dat wordt vertaald in een Plan van Aanpak. Dit plan kan activiteiten bevatten als:

  • inzet van vrouwelijke professionals als rolmodel
  • peersupport voor/door studentes
  • trainingen voor vakdocenten en SLB’ers op het vlak van genderbewustwording en genderinclusieve loopbaanoriëntatiebegeleiding
  • agenderen van aandacht voor meisjes in vernieuwingsprojecten (zoals RIF)

Inbedding van deze activiteiten in reguliere studieloopbaanbegeleiding en draagvlak vanuit Colleges van Bestuur en management zijn voor het succes van deze interventies een must.

Stuurgroep en Ambassadeursnetwerk
Het initiatief ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ wordt gedragen door een Stuurgroep en een Ambassadeursnetwerk. Hiermee onderstrepen de mbo-scholen en MBO Raad het belang van een gedeelde visie en een gezamenlijke landelijke aanpak. In de Stuurgroep hebben bestuurders en directeuren van vier mbo-scholen zitting. De Stuurgroep zal fasegewijs de uitvoering van activiteiten en interventies aansturen. Aan het Ambassadeursnetwerk nemen opleidingsmanagers van technische en ICT-opleidingen deel. Zij rollen activiteiten uit op hun school en jagen collega’s op andere scholen aan hetzelfde te gaan doen. Het Ambassadeursnetwerk is de plek voor kennisdeling, support en uitwisseling tussen de scholen. De MBO Raad neemt deel aan de bijeenkomsten van Stuurgroep en Ambassadeursnetwerk.

Voorzitter Stuurgroep: Christien de Graaff, lid van het College van Bestuur, Alfa-college.
Voorzitter Ambassadeursnetwerk: Rukiye Sarizeybek, directie ICT, Tech en Bouw & Interieur Colleges en verantwoordelijk voor het studieloopbaancentrum, ROC Midden Nederland.

Voorbeelden activiteiten mbo-scholen

ROC van Amsterdam | ROC van Flevoland
In het project MISS IT fungeren vrouwelijke ICT-docenten als rolmodel en hun vrouwelijke studenten als ambassadeurs voor de ICT. De 4 aangesloten mbo-colleges (Almere, Amstelland, Amsterdam Zuidoost en Hilversum) willen zich het komende jaar duidelijk laten zien op open dagen, evenementen en vooral in positieve zin opvallen met de boodschap dat ICT ook een vrouwenwereld kan zijn. Ook zal MISS IT regelmatig van zich laten horen via sociale media met vlogs en blogs over leuke wetenswaardigheden.

ROC Midden Nederland
ROC Midden Nederland organiseert speciale activiteiten voor de studentes met bedrijfsbezoeken en peersupport in de vorm van Mentoring CirclesTM. In deze Circles bespreken de studentes ervaringen met elkaar en met vrouwelijke professionals. Ook brengt het roc hun vrouwelijke studenten in beeld op www.rocmn.nl/meiden-in-techniek

ROC van Twente
Binnen Toptechniek in Bedrijf is ‘meiden in techniek’ expliciet benoemd als aandachtsgebied. Het ROC van Twente richt zich actief op meisjes door gezamenlijke projecten te doen met het vmbo, vrouwelijke studenten als ambassadeur in te zetten in het vo, een open dag speciaal voor meisjes te organiseren en een onderzoek uit te voeren met als hoofdvraag waarom meisjes wél kiezen voor techniek.

Informatie en/of aansluiten bij ‘Meer meisjes in MBO techniek’

Voor meer informatie of om aan te sluiten bij het Ambassadeursnetwerk kunnen mbo-scholen terecht bij VHTO: mbo@verwijder-dit.vhto.nl, 020-8884220.
 
Voorgeschiedenis: de route van denktank naar netwerk
In 2015 heeft VHTO op verzoek van het ministerie van OCW, met ondersteuning van de MBO Raad, de Denktank ‘Gender in MBO techniek’ ingericht met als opdracht de ‘genderfocus’ in de technische mbo-opleidingen te versterken zodat er aandacht is voor relevante verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke studenten techniek. Doel van de Denktank was te komen tot een actiedocument met interventies voor de middellange termijn ter verhoging van de instroom, het behoud en de succesvolle uitstroom van meisjes in de technische opleidingen. Zeven opleidingsmanagers en directeuren van technische en ICT-opleidingen van verschillende mbo-scholen verenigden zich in de Denktank en leverden de input voor dit actiedocument, Op basis van het actiedocument werd het pamflet ‘Meer meisjes in MBO techniek’ opgesteld. Het pamflet werd op 18 april 2016 tijdens het Jaarcongres van het Techniekpact overhandigd aan minister Jet Bussemaker van het ministerie van OCW. In juni 2016 is de Denktank omgevormd tot een Ambassadeursnetwerk, onder aansturing van een Stuurgroep op bestuursniveau.