Missie en visie

Missie

VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten.

Visie

Nederlandse meisjes kiezen minder voor opleidingen en beroepen in bèta, techniek of ICT dan jongens. Dat terwijl meisjes vaak wel talent hebben voor bèta/technische vakken en zij hier over het algemeen even goed op presteren als jongens. Het keuzeverschil wordt eerder veroorzaakt door:

  • (gender-stereotiepe) invloeden vanuit de omgeving: ouders, docenten, decanen;
  • een beperkt beeld van opleidingen en beroepen in bèta, techniek of ICT en onbekendheid met de maatschappelijke innovaties die door technologie mogelijk zijn;
  • het ontbreken van rolmodellen (vrouwelijke professionals in bèta, techniek of ICT) om zich mee te kunnen identificeren;
  • weinig zelfvertrouwen in het eigen talent voor bètavakken en techniek.

Veel meisjes ontplooien en benutten hun talenten hierdoor niet optimaal. Dat is jammer voor deze meisjes. Maar ook om economische redenen is het belangrijk dat meer meisjes kiezen voor een professionele toekomst in bèta, techniek of ICT. Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om een veelheid aan creatieve zienswijzen en technologische oplossingen. De talenten van divers samengestelde groepen mensen (naar gender, leeftijd en etniciteit) zijn daarbij onmisbaar.

VHTO levert een bijdrage aan meer diversiteit door activiteiten te organiseren met onderwijsinstellingen, bedrijven en de overheid die erop gericht zijn de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. VHTO richt zich daarbij op de hele keten van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs tot en met de arbeidsmarkt. Ook ouders en de media worden bij de activiteiten betrokken.

Alleen met meer meisjes/vrouwen in bèta, techniek en ICT kan Nederland haar positie als kennisland op het gebied van wetenschap en technologie behouden en versterken.