Gender op de pabo's

06 juni 2016

Op maandag 30 mei 2016 vond de derde VHTO-bijeenkomst Gender op de pabo’s van dit studiejaar plaats. In deze bijeenkomsten werken VHTO en gender- en w&t-contactpersonen van verschillende pabo’s samen aan de aanscherping en de implementatie van pabo-genderbeleid en de inbedding van gendertopics in het curriculum. Experts op dit terrein worden uitgenodigd om presentaties te geven en inzichten uit recent internationaal onderzoek met betrekking tot Gender & STEM worden toegelicht.

Afgelopen maandag werd o.a. de pilottraining ‘Genderbewust lesgeven’ (door VHTO in samenwerking met enkele pabo’s ontwikkeld) besproken. Doel van deze training is vroegtijdige genderstereotypering doorbreken en zo meisjes stimuleren hun W&T-talent optimaal te benutten. Pabo-studenten worden getraind in genderbewust lesgeven en krijgen kennis van relevante gendertopics. In 2016 verzorgt VHTO deze training voor pabo-studenten van acht verschillende pabo’s. Resultaat: studenten worden (meer) bewust van genderstereotiepe beelden over W&T die een rol kunnen spelen in hun eigen W&T-onderwijs.

De gendertraining voor pabo-studenten heeft inmiddels al plaatsgevonden bij vier pabo’s. Na de zomer vinden er nog trainingen op vier andere pabo’s plaats. De eerstvolgende bijeenkomst Gender op de pabo’s staat voor dit najaar op de planning.

Pabo’s die nog niet participeren worden hierbij van harte uitgenodigd. Dit kan door een e-mail te sturen naar postma@verwijder-dit.vhto.nl

Over de trainingen

Quote Hans van der Grind, docent Natuur en Techniek Inholland Pabo

"Gelukkig zien onze leerkrachten Wetenschap en Techniek als een handig stuk gereedschap om andere schoolvakken vooral praktischer en spannender te maken! Met slimme hands-on activiteiten meer plezier en uitdaging om het vaak zakelijke methode-onderwijs open te breken! Op onze Inholland Pabo proberen we onze juffen ( en natuurlijk ook onze meesters ) te laten ervaren dat juist het vakoverstijgend en praktisch inpassen van Wetenschap en Techniek zowel een meerwaarde als een win-win situatie kan opleveren om de weg naar Kerndoelen enig kleur te geven. Daarom is het extra van belang dat ook dit gender-item een belangrijke plek krijgt in ons pabo-curriculum!"

Quote pabo-student:

"Heel erg interessant, ik ga mij er nu bewuster mee bezig houden in het vervolg. Bedankt voor de les!"