Meer meisjes in MBO techniek

07 februari 2017

Mbo-scholen maken intensief werk van werving en behoud van meisjes in technische opleidingen

Mbo-scholen gaan de komende jaren intensief werk maken van werving en behoud van meisjes in technische opleidingen. In vervolg op het pamflet ‘Meer meisjes in MBO techniek’ (april 2016) gaan 24 mbo-scholen, samen met MBO Raad en VHTO, van start met het realiseren van de zeven geformuleerde doelen. Het ministerie van OCW co-financiert activiteiten.

Genderscan als uitgangspunt 
Centraal in de aanpak om meer meisjes te werven en behouden voor technische mbo-opleidingen staat de uitvoering van een genderscan op elke deelnemende mbo-school in samenwerking met VHTO. Een genderscan is een (cijfermatige) analyse op instellingsniveau die een benchmark mogelijk maakt met andere mbo-scholen. Met de resultaten uit de genderscan wordt een adviesrapport opgesteld dat wordt vertaald in een Plan van Aanpak. Dit plan kan activiteiten bevatten als:

  • inzet van vrouwelijke professionals als rolmodel
  • peersupport voor/door studentes
  • trainingen voor vakdocenten en SLB’ers op het vlak van genderbewustwording en genderinclusieve loopbaanoriëntatiebegeleiding
  • agenderen van aandacht voor meisjes in vernieuwingsprojecten (zoals RIF)

Inbedding van deze activiteiten in reguliere studieloopbaanbegeleiding en draagvlak vanuit Colleges van Bestuur en management zijn voor het succes van deze interventies een must.

Stuurgroep en Ambassadeursnetwerk 
Het initiatief ‘Meer meisjes in mbo Techniek’ wordt gedragen door een Stuurgroep en een Ambassadeursnetwerk. Hiermee onderstrepen de mbo-scholen en MBO Raad het belang van een gedeelde visie en een gezamenlijke landelijke aanpak. In de Stuurgroep hebben bestuurders en directeuren van vier mbo-scholen zitting. De Stuurgroep zal fasegewijs de uitvoering van activiteiten en interventies aansturen. Aan het Ambassadeursnetwerk nemen opleidingsmanagers van technische en ICT-opleidingen deel. Zij rollen activiteiten uit op hun school en jagen collega’s op andere scholen aan hetzelfde te gaan doen. Het Ambassadeursnetwerk is de plek voor kennisdeling, support en uitwisseling tussen de scholen. De MBO Raad neemt deel aan de bijeenkomsten van Stuurgroep en Ambassadeursnetwerk. 

Voorzitter Stuurgroep: Christien de Graaff, lid van het College van Bestuur, Alfa-college. 
Voorzitter Ambassadeursnetwerk: Rukiye Sarizeybek, directie ICT, Tech en Bouw & Interieur Colleges en verantwoordelijk voor het studieloopbaancentrum, ROC Midden Nederland. 

Lees meer