Publicaties havo/vwo

Het VHTO-aanbod voor scholen in het voortgezet onderwijs

VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. Voor scholen in het voortgezet onderwijs heeft VHTO een methodiek ontwikkeld die werkt. Doe ook mee en laat meisjes kiezen voor technologie! In deze publicatie vindt u een overzicht van het VHTO-aanbod voor scholen in het voortgezet onderwijs. 

Verbeeldingskracht: wat beeld jij je in?

Docenten

Leerlingen

Om te voorkomen dat veel bètatalent, vooral van meisjes, verloren gaat heeft VHTO de lessenserie 'Verbeeldingskracht' ontwikkeld. Hoewel de lessen vooral effectief zijn voor meisjes, zijn ze zeker ook nuttig voor jongens. Ook jongens hebben stereotiepe beelden over beroepen en hebben persoonskenmerken die hen mogelijk belemmeren in de ontwikkeling van hun talenten. De lessenserie bestaat uit een docentenhandleiding en leerlingenbladen en is bedoeld voor meisjes én jongens in het eerste leerjaar havo/vwo. 

Meisjes aan zet

In de publicatie 'Meisjes aan zet' worden de ingrediënten van de meisjesaanpak voortgezet onderwijs (havo/vwo) beschreven, aangevuld met interviews en quotes van schoolmanagers, docenten, decanen en meisjes.

Dit Doe Ik

Dit Doe Ik (www.ditdoeik.nl) is de methodische beeldenbank van VHTO met daarin foto's, filmpjes en verhalen van vrouwen en mannen die werken in bèta, techniek en ICT. Het doel van 'Dit Doe Ik' is de genderstereotypering (voor meisjes en jongens) over de bèta/technische beroepsbeoefenaar te doorbreken. Leraren/docenten, mentoren, decanen en de ouders worden actief betrokken.

DigiVita

VHTO organiseert activiteiten binnen het project DigiVita (www.digivita.nl) met als doel het vergroten van de instroom van meisjes/vrouwen in ICT-opleidingen en ICT-functies. Door middel van de inzet van vrouwelijke ICT-professionals, vrouwelijke studenten en CIO’s worden er binnen DigiVita verschillende activiteiten binnen en buiten de school georganiseerd. Gastlessen over ICT, speeddates met vrouwelijke ICT-professionals, extra aandacht voor ICT in de beeldenbank ‘Dit Doe Ik’ en ook tijdens de jaarlijkse Girlsday worden ICT-afdelingen en -bedrijven actief benaderd deel te nemen om hun deuren te openen voor jonge meisjes.

Bètaberoep beter in beeld? Organiseer een gastles!

VHTO organiseert op havo/vwo-scholen naast het speeddaten met vrouwelijke professionals ook gastlessen. Deze gastles geeft een vrouwelijke professional uit de wereld van bèta, techniek of ICT in de klas. De gastles is zowel voor meisjes als jongens. De gastles kan aansluiten op de inhoud van een les (bijvoorbeeld op een NLT-module of een vakoverstijgend project), of als doel hebben de verschillende bètaberoepen onder de aandacht te brengen bij leerlingen (bijvoorbeeld bij een LOB-traject).

Trendanalyse in het bèta/technisch hoger onderwijs

Naast vele activiteiten in het voortgezet onderwijs, heeft VHTO in de achterliggende jaren intensiever dan voorheen activiteiten uitgevoerd in het bèta/technisch hoger onderwijs. Zo heeft VHTO in de periode 2005-2011 genderactiviteiten uitgevoerd gericht op bèta/technische hbo- en wo-opleidingen, in het kader van het Sprint Programma van het Platform Bèta Techniek (met extra financiering vanuit de Directie Emancipatie van het Ministerie van OCW). De afronding van dit programma leek een geschikt moment om stil te staan bij de stand van zaken ten aanzien van meisjes/vrouwen en bèta/techniek en bij wat in de toekomst nog nodig is om de genderbalans bij bèta/techniek te verbeteren. Deze publicatie is ook te verkrijgen en te bestellen in het Engels.

De juiste keuze, wat kunt u doen?

Ouders spelen een belangrijke rol bij de beeldvorming over bèta, techniek en ICT. En, bij de ontwikkeling van de talenten van hun kinderen. Ouders worden dan ook aangemoedigd om Dit Doe Ik samen met hun kind(eren) te bezoeken. VHTO heeft voor ouders met kinderen op havo/vwo de brochure ‘De juiste keuze, wat kunt u doen?’ ontwikkeld met informatie over de ouderrol bij (school)loopbaankeuzes en tips over wat ouders kunnen doen om hun kind hierbij te begeleiden. Deze brochures zijn er ook voor ouders met kinderen in het primair onderwijs en in het vmbo.