Werk.en.de Toekomst

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Waarom Werk.en.de Toekomst?

Nederland staat voor een uitdaging. De arbeidsmarkt verandert door technologische ontwikkelingen, flexibilisering, decentralisering en bezuinigingen. Dit vraagt om het optimaal benutten van het talent en potentieel van werkend, zorgend en lerend Nederland. Dit lukt alleen wanneer ieder individu zich breed kan oriënteren, een toekomst kan ambiëren zoals hij of zij die het liefst voor zich ziet en er voldoende mogelijkheden zijn om werk, zorg en leren te combineren. Daarbij is het belangrijk dat men niet wordt begrensd door normen over wat mannen en vrouwen ‘horen te doen’: de zogenaamde genderstereotypen. Deze hangen bovendien vaak samen met LHBTI-, etnische-, klasse- en leeftijdsgebonden stereotypen.

Het partnerschap Werk.en.de Toekomst wil ertoe bijdragen dat:

  • Jongeren niet begrensd worden door genderstereotypen en zich vrij voelen om in hun onderwijsloopbaan gender-nonconforme keuzes te maken.
  • Barrières die genderstereotypen opwerpen voor werknemers en werkgevers op de arbeidsmarkt worden doorbroken.
  • Mensen gebruik kunnen maken van wetten en sociale voorzieningen die de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren verbeteren.

Gedurende vijf jaar (2018-2022) richt Werk.en.de Toekomst zich op:

  • doen van onderzoek
  • identificeren van stereotypen en positieve counterstereotypen
  • inzetten van rolmodellen
  • delen van goede voorbeelden
  • agenderen bij overheid, sociale partners, onderwijsinstellingen en werkgevers

Eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Door genderstereotypering blijft een aanzienlijk potentieel van menselijk kapitaal onbenut. Dat is jammer. In een sociaal rechtvaardige wereld zijn de levenspaden van mensen open en divers en niet begrensd door stereotiepe kaders. In deze wereld ontplooien mensen zich naar eigen wens en talent en vinden ze zelf een balans tussen werken, leren en zorgen. Naar eigen voorkeuren en inzichten, gesteund door voorzieningen van de overheid en werkgevers, zoals kraam- en ouderschapsverlof, kinderopvang en flexibelere arbeidsmarktcontracten.

Wilt u meer weten over het programma of goede ideeën, voorbeelden en ervaringen delen? Neem contact op via: werkendetoekomst@verwijder-dit.atria.nl.