Genderdiversiteit in het middelbaar- en hoger onderwijs

Een genderinclusieve cultuur en studieklimaat is cruciaal voor zowel instroom als behoud van vrouwelijke studenten. Het adresseren van onbewuste bias bij relevante sleutelpersonen en het bieden van handelingsperspectieven zorgt voor meer inclusief gedrag.

Gender Scan

Het maken van een Gender Scan is een belangrijke eerste stap bij het vergroten van de instroom én behoud van vrouwelijke studenten. 

VHTO heeft ruime ervaring met het uitvoeren van Gender Scans in zowel het middelbaar- als hoger onderwijs. Het doel van de Gender Scan is het bieden van een nulmeting waaruit blijkt in hoeverre beleid en activiteiten in gelijke mate gericht zijn op mannelijke en vrouwelijke studenten en personeelsleden en in hoeverre daar ook rekening mee wordt gehouden bij beleid(svorming) en activiteiten.

Daarnaast biedt de Gender Scan handvatten voor de instelling / opleiding om een verbeterplan op te stellen en deze te implementeren. De verschillende onderzoeksstappen van de Gender Scan (zoals gesprek met management, sessie met docenten en interviews met staf) zijn op zichzelf interventies die als neveneffect leiden tot meer bewustwording bij het management, docenten en staf en inzicht in concrete handvatten voor meer genderinclusief onderwijs.

De Gender Scan is onderverdeeld in zes aspecten van het onderwijsproces, zie onderstaand figuur. Per deelgebied wordt gezocht naar mogelijkheden om de genderfocus te versterken en drempels voor vrouwen weg te halen. In de tabel hieronder is een nadere uitwerking van deze deelgebieden opgenomen.

 

Gender Scan start van cultuurverandering

Op basis van de nulmeting stelt VHTO een rapport genderdiversiteit op met daarin een aantal scenario’s. De instelling werkt dit uit tot een eigen Plan van Aanpak.
Succesfactoren voor meer diversiteit kunnen onder meer zijn:
 

  • Registreren en analyseren
  • Diversiteit maakt deel uit van het instellingsbeleid
  • Draagvlak op strategisch niveau en in de (onderwijs)teams
  • Aan alle zes gebieden uit de genderscan zijn acties gekoppeld
  • Centrale diensten zijn betrokken (marketing, HR, onderwijsbeleid)
  • Scholen en bedrijven zijn betrokken
  • Genderkennis onderdeel van professionalisering
  • Successen zijn zichtbaar
     

Gendertrainingen

VHTO ontwikkelt en geeft trainingen op het gebied van genderbias en genderdiversiteit. 

Meer informatie

Voor vragen kan je bellen naar 020 888 4220 of een mail sturen naar vhto@verwijder-dit.vhto.nl