Techniekpact Jaarconferentie-Doorontwikkeling Techniekpact 2020

15 juni 2020

Vandaag vond de jaarconferentie Techniekpact online plaats. Thea Koster, voorzitter Techniekpact, heeft haar adviezen gepresenteerd over de toekomst van het Techniekpact op basis van de Monitor 2020.

Hoe staat het ervoor met keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt? Zijn vragen die aan bod kwamen tijdens de Jaarconferentie.

Door een gebrek aan voldoende technisch geschoold personeel is er aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. De vraag naar technologische vaardigheden en kennis zal in de toekomst alleen maar blijven toenemen. Om maatschappelijke uitdagingen, waaronder de energietransitie, digitalisering en de ontwikkeling van sleuteltechnologieën, te realiseren zijn deze vaardigheden en kennis essentieel. We bevinden ons daarnaast in een andere realiteit. De effecten en de nasleep van het coronavirus op de maatschappij, in het bijzonder de arbeidsmarkt, zijn groot.

Eén van de adviezen t.a.v. het verhogen van de instroom techniek en technologie en waar VHTO zich voor inzet en ondersteunt: is een landelijke programmering om meer meisjes/vrouwen te laten participeren in de sector Techniek; de cijfers qua instroom van meisjes en vrouwen in het technisch onderwijs en de arbeidsmarkt blijven nog steeds ver achter.

De monitor laat een stijging van het aantal vrouwen in technische beroepen zien; bij vrouwen met een hogere opleiding. Er is in een periode van 10 jaar een significante stijging geweest van het aantal meisjes dat koos voor een technisch profiel op het havo/vwo en een technische studie in het hoger onderwijs.

Het aantal vrouwen in een technisch beroep is dan ook 3x zo snel gegroeid dan bij mannen (9% t.o.v. 3%). De stijgende lijn in het onderwijs is nu echter licht dalend en dat zal effect hebben op de toekomstige instroom van meisjes en vrouwen in technische beroepen. VHTO heeft, samen met Platform Bètatechniek en andere partners, lange tijd op grote schaal meisjes kunnen laten kennismaken met bèta/techniek via verschillende interventies, zoals speeddate-voorlichtingen met vrouwelijke professionals (rolmodellen) in het voortgezet onderwijs en Girlsday.

Deze stimuleringssubsidies zijn echter afgelopen jaren enorm teruggebracht waardoor veel minder scholen (en dus meisjes) van dit aanbod kunnen profiteren. Maar de cijfers laten zien dat dergelijke interventies hard nodig zijn en blijven om meisjes en jonge vrouwen voor techniek te laten kiezen. Dit geldt helemaal voor het vmbo en mbo. ‘You can’t be what you can’t see’, zei Mona Keijzer dan ook terecht. 

Mona Keijzer: Meer vrouwen aantrekken en te behouden voor de techniek en onderstreept de noodzaak van de landelijke aanpak en samenwerking

Daarom is een integrale, landelijke aanpak nodig waarin alle beschikbare kennis wordt gedeeld, waarin alle beschikbare communicatiekanalen worden benut en waarin alle beschikbare energie en middelen worden gebundeld. Koster roept het het ministerie van OCW en de technische branches op om hierin het initiatief te nemen om samen te werken.

Mona Keijzer, staatssecretaris EZK en gastpreker, heeft zich dan ook uitgesproken om meer vrouwen aan te trekken en te behouden voor de techniek en onderstreept de noodzaak van de landelijke aanpak en samenwerking.

Daarnaast stelt Koster voor om bij die landelijke aanpak de volgende kwantitatieve doelstellingen te formuleren voor het aandeel van meisjes en vrouwen in het beroepsonderwijs te verhogen:
 

  • vmbo bb/kb technische profielen: naar 10% (nu 5%)
  • mbo techniek: naar 15% (nu 8%)
  • hbo techniek: naar 20% (nu 12%)

Het realiseren van deze nieuwe ambities pleit voor serieuze financiële injecties om ‘evidence based’ succesvolle interventies op scholen grootschalig te implementeren. VHTO is met haar expertise en ervaring op dit gebied een belangrijke kennispartner om deze interventies verder te ontwikkelen en uit te rollen.

Lees de Monitor 2020.